Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 316: «Λήψη απόφασης α) εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού β) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης των «Ιωνικών Ημερών  Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 317: «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 318: «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση πληρωμής μικροδαπανών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ιωνικών Ημερών Τέχνης & Πολιτισμού». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 319: «Κατανομή συνολικού ποσού 5.372.990,78 €, σε Δήμους της Χώρας, από τους ΚΑΠ έτους 2021 για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, συμφωνά με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μάϊου – Αυγούστου 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 320: «Παράνομες παρακρατήσεις – εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄ άρθρο 40 Ν. 4735/2020, όπως αντικατέστησε το άρ. 72 Ν. 3852/2010».

Μοιραστείτε
Close Search Window