Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 10η:  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας ετήσιας σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2023-2024 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Ν.Π.Δ.Δ., βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 11η:  «Έγκριση τροποποιημένης μελέτης ΥΠ1 και ΥΠ2, τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου και υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την ΑΤ04 Πρόσκληση».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 12η:  Λήψη απόφασης έγκρισης 1ης τροποποίησης της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 13η:  Άσκηση ενδίκου μέσου ( προσφυγή – αίτηση ακύρωσης ) ενώπιον του ΣΤΕ – Ορισμός Δικηγόρου (ΕΡΙΟΤΕΚ).  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 14η:  Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 15η:  Εξουσιοδότηση καθ’ ημάς Υπηρεσίας προς υποβολή κατά το έτος 2024 αιτήσεων ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής έργων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 16η:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΄Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 17η:  Παράταση χορήγησης ειδικής άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων στην Λεωφόρο Κύμης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 18η:  Λύση σύμβασης Συνεργασίας της Ο.ΣΥ. Α.Ε. με το Δήμο Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 19η:  Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/16.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράκη 20η:  «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών: α) ελαστικών, για τον στόλο των οχημάτων του Δήμου (φορτηγά, μηχανήματα έργου, απορριμματοφόρα, πούλμαν, επιβατικά, μοτοσυκλέτες), β) Μέσων Ατομικής Προστασίας, στολών Δημοτικής Αστυνομίας και Παροχών σε Είδος των εργαζομένων και γ) τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ν.Ιωνίας και του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ», βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 21η:  Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση διέλευσης σε θέση στάθμευσης ακινήτου επί της Παρόδου Παραδείσου.

Μοιραστείτε
Close Search Window