Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΔΑ:Ρ9ΞΓΩΚΥ-1Δ0
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                           Α.Π.: 2391/29-1-2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 & 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143Α΄/ 28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με αριθ. πρωτ. 36567/εγκ.31/10.05.2019 (ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018).
5. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50Α΄/26.03.2019).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 σύμφωνα με την οποία οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες που εξομοιώνονται από άποψη συνεπειών με μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 22 του ν.2190/1994, εξαιρούνται από τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/Β4- 461/2023) για τον Δήμο Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 64.107 κατοίκους.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 110822/εγκ.1333/27-12-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/10-12-2013/τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. Β΄& ΦΕΚ 3539/10-10-2017/τ. Β΄).
10. Την με αριθ. πρωτ. 123/385/15-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΛΥΥΩΚΥ-Ζ0Π)- Ορθή επανάληψη- Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου στους Αντιδημάρχους όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 205/1773/ 19-1-2024 ( ΑΔΑ: ΨΞ4ΟΩΚΥ-ΙΟΚ) απόφαση Δημάρχου.
11. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 859/16-01-2024, 860/16-01-2024, 1745/19-01-2024, 1746/19-01-2024, 1747/19-01-2024 και 1749/19-01-2024 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .
12. Την ανάγκη συνεπικουρίας του Δημάρχου παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένη γνώμη σε θέματα αντίστοιχου αντικειμένου και επιστημονικού ενδιαφέροντος που αφορούν το Δήμο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Γνωστοποιεί την πρόθεση για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) θέσεων : δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:

Α . Ειδικοί Σύμβουλοι

(1) Για τη συνεπικουρία του Δημάρχου σε θέματα Ισότητας και Εθελοντισμού και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, τη διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα Συμπερίληψης και Αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.
(2) Για τη συνεπικουρία του Δημάρχου σε θέματα Παιδείας, τη διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα της δια βίου μάθησης καθώς και σε θέματα υποστήριξης της τοπικής αγοράς και της ενίσχυσης πρωτοβουλιών τοπικής επιχειρηματικότητας με άξονα την ανάπτυξη και αναβάθμιση του χαρακτήρα της πόλης καθώς και την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου για την ανταπόκριση του Δήμου στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία.

Β. Ειδικοί Συνεργάτες

(1) Για τη συνεπικουρία του Δημάρχου σε θέματα τεχνικού χαρακτήρα και υποδομών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων. Για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου για την ανταπόκριση του Δήμου στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του, με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(2) Για τη συνεπικουρία του Δημάρχου σε θέματα συμβουλών και υπηρεσιών που αφορούν σε θέματα εξωστρέφειας και προβολής των δράσεων του Δήμου, τη διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα μεγιστοποίησης του αποτυπώματος των δράσεων του Δήμου στην τοπική κοινωνία.
(3) Για τη συνεπικουρία του Δημάρχου σε θέματα διοικητικών θεμάτων και οργάνωσης εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα της αποδοτικότερης λειτουργίας του Δήμου. Θα υποστηρίζει το έργο του Δημάρχου για την ανταπόκριση του Δήμου στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του, με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(4) Για θέματα τύπου και επικοινωνίας, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την υποστήριξη του έργου του, για την ανταπόκριση του Δήμου στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του, για την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Οι ανωτέρω θα υπάγονται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκούν καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Ειδικότερα, οι ανωτέρω θα παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την πλήρωση των θέσεων οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να κατέχουν τα εξής ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση όλων των θέσεων:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17, όπως ισχύουν).
2. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης.

Προσόντα που απαιτούνται ανά θέση:

Α1. Για την πλήρωση της θέσης της/του Ειδικού Συμβούλου, επιπλέον απαιτείται:

      α. Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής(σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ).
       β. Πολύ Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)
       γ. Καλή γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας

Α2. Για την πλήρωση της θέσης της/του Ειδικού Συμβούλου, επιπλέον απαιτείται:

      α. Πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών ή Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων).
      β. Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)

Β1. Για την πλήρωση της θέσης της/του Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον απαιτείται:

    α.Πτυχίο Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ).
        β. Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)

Β2. Για την πλήρωση της θέσης της/του Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον απαιτείται:

     α.Πτυχίο Διοικητικού – Λογιστικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ).
           β. Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)
     γ. Πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής ή Χειρισμός Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα, (γ) υπηρεσίες διαδικτύου.

Β3. Για την πλήρωση της θέσης της /του ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον απαιτείται:

       α. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
         β. Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Β4. Για την πλήρωση της θέσης της / του Ειδικού Συνεργάτη , επιπλέον απαιτούνται:

      α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ).

Για την πλήρωση των θέσεων οι ενδιαφερόμενες /οι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων
5. Αποδεικτικά εμπειρίας ή επιστημονικής ενασχόλησης
6. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα (ισόγειο)- Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 έως 15.00 (τηλ. επικοινωνίας 213 2000 414).

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων ενεργείται από το Δήμαρχο, ο οποίος προσλαμβάνει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανομένου για παροχή υπηρεσιών (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  31/1/2024    έως  και  05/2/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

 

Για την Γνωστοποίηση πατήστε εδώ

Για Υπεύθυνη Δήλωση Προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε εδώ

Για την Αίτηση Ειδικού Συμβούλου πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window