Αποφάσεις ΟΕ|

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρακτικό της 1ης /18-1-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής

   Στη Νέα Ιωνία και με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σήμερα 18 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμό 1ηΠρ./941/14-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε σύμφωνα με την 933/96605/29-12-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ-όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- ότι πριν τη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής , για λόγους ασφαλείας δικαίου, δέον είναι να αναμείνουν την ολοκλήρωση του ελέγχου των πρακτικών εκλογής των μελών της .
Προκειμένου να τηρηθούν τα δέοντα και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της εκλογής των μελών ,ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση, για λόγους ασφαλείας δικαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window