Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 327η:  Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη περίοδο 2024-2025.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 328η:  Έγκριση πρόσληψης Καθηγητών Μουσικής με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου   Ορισμένου Χρόνου για τη περίοδο 2024-2025.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 329η:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς  ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Νέας Ιωνίας,  βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 330η:  «Τροποποίηση σύμβασης έργου ψυχολόγου  μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 331η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.7131.0001 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – 2025, συνολικού ύψους  868,00 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια κλιματιστικού και τηλεόρασης  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 332η:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς έργων, που προτίθεται να υλοποιήσει η ασφαλιστική εταιρεία HELLAS DIRECT στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 333η:  Αποδοχή προσφοράς εταιρίας ATYPON SYSTEMS MEPE για την  δωρέα δέντρων στο Τμήμα  Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 334η:  Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 27779/04-10-2023 εισήγησης με θέμα: Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ», ιδιοκτησίας του «ΑΝΙΦΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 335η:  Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ) της «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ» επί της οδού Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 12.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 336η:  «ΑποδοχήΒ΄ Κατανομής ποσού  120.890,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 337η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Παπαϊωάννου.

Πράξη 338η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Πηττά.

Πράξη 339η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ετζιρίδης.

Πράξη 340η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Energy & Light Unit IKE.

Πράξη 341η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαρκεζίνης.

Πράξη 342η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπασλής.

Πράξη 343η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σηφογιαννάκη.

Πράξη 344η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σιγάλας.

Πράξη 345η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σκηνιώτης.

Πράξη 346η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σμάλη.

Πράξη 347η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σταμοπούλου.

Πράξη 348η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τριανταφυλλίδης.

Πράξη 349η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τριανταφύλλου.

Πράξη 350η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τσόλια.

Πράξη 351η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Χουτρίδης.

Πράξη 352η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Χρυσικόπουλος.

Πράξη 353η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Φιλιππόπουλος.

Πράξη 354η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Παναγόπουλου.

Πράξη 355η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Κοντού.

Πράξη 356η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Σαριτζόγλου.

Πράξη 357η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Σουφρά.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window