Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 128:  Ψήφιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας Ψήφιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 129:  Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή αιτήματος του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, για εργασίες σχετικά με την έκδοση μισθοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 130:  «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου  Ε. Κ. Π. Xρηματικού εντάλματος προπληρωμής   που  αφορά την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ» και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου για την ασφάλεια των πολιτών».

Πράξη 131:  «Αποδοχή Δωρεάς»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 132:  «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 133:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 232/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ εως ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 134:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 233/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 135:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 249/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 136:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 250/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 137:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 300/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 138:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 301/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 139:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 394/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 140: «Ακύρωση της υπ’ αρ. 395/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 141:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 474/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη επικαιροποιημένης Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 142:  «Ακύρωση της υπ’ αρ. 484/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 143:  Aίτηση χορήγησης  βεβαίωσης αποδοχής αγωγής.

Πράξη 144:  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2022 για το Α’ τρίμηνο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 145:  3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 146:  Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των ΝΠΔΔ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 147:  2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικονομικού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 148:  «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 1ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 149:  Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022,στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 1η,2η, και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 150:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του -Γ’ κατανομή έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 151:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του-Δ’ κατανομή έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 152:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου   Σταμάτη Μαρίνου, xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής που αφορά   την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση  και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window