Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Νέα  Ιωνία       6 /  4  / 2009
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ : 11609
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                      ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : 

                                                                                 1. ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Fax : 210-5236927
                                                                                  2. ΗΧΩ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   Fax : 210-3817331
                                                                                  3.ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                                                  4.ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Fax : 210-2794687
                                                                                   5.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΤΟΥ    ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

       Δημόσιο  Ανοιχτό  Διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια  υλικού  και  λογισμικού για την αναβάθμιση  του  πληροφοριακού συστήματος  Δήμου Νέας Ιωνίας , συνολικού  προϋπολογισμού  81.550 ευρώ με  το Φ.Π.Α 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της 11389/93 ,  του Νόμου 3463/06 ,  την  88/2009  Πράξη  Δημαρχιακής Επιτροπής  και  την  3174/2009 Μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  30 / 4 / 2009, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 μέχρι 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου Αριθμ. 40, στη Νέα  Ιωνία, 1ος Όροφος –Τμήμα  Προμηθειών.

     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και Συνεταιρισμοί που έχουν δικαίωμα από το Νόμο.

     Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Μελέτης , ήτοι του ποσού των 4.000 ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, η γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πληροφορίες καθώς και έντυπα θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας λήξης κατάθεσης των προσφορών, ( Τηλ.& Φαξ 210-2776131, τηλ. 210 2790296 εσωτ. 456, 459 , Αρμόδιοι Υπάλληλοι :Α. Στάθης &  Μαρ. Αναμουρλόγλου)

                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window