Συνεδριάσεις ΠΖ|

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία:
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 7η                                                                          Συνεδρίαση 7η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Μετά την ματαίωση της κατά της 25 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 5312/21-2-2019 πρόσκληση λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 4 του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα με το ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην αρχική πρόσκληση.
Το θέματα της ματαιωθείσας συνεδρίασης σας έχουν ήδη αποσταλεί με την υπ΄ αριθμ. 5312/21-2-2019 πρόσκληση.

                                              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

      Τακτικά Μέλη:
 κ. Βανδώρος Σπυρίδων
 κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
 κ. Δημητσάνου Αναστασία
 κ.  Κατημερτζή Όλγα
 κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
 κ. Μανούρης Παναγιώτης
 κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

      Αναπληρωματικά Μέλη:       
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου Βασίλη

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
          

Μοιραστείτε
Close Search Window