Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 7η                                            Συνεδρίαση: 7η

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

  Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 20/2/2024 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων και Αυλείων Χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022».
2 Αποδοχή μελέτης του έργου «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ».
3 Έγκριση 1ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ποδονίφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024».
4 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών Αναδόχων, σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2024-2025), που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, τα είδη τροφίμων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και ανακήρυξη Οριστικών Αναδόχων.
5 Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2024 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16
6 Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας.
7 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 4ου τριμήνου 2023-ΔΗΜΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ.
8 Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας 4ου τριμήνου 2023 σωρευτικά.
9 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Ιωνίας.
10 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών ΚΕΒΡΕΦΟ έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο.
11 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Δ΄ τρίμηνο(ΚΕΜΙΠΟ).
12 Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2023 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).
13 Εισήγηση για παράταση (μετάθεση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας ειδών καθαριότητας.
14 Σύσταση Παγίας Προκαταβολής 2024 – Ορισμός υπολόγου.
15 Έγκριση μελέτης προσβασιμότητας για κινητή ράμπα επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 221.
16 Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 32.
17 Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ), της εταιρείας «ΠΕΙΝΩΚΙΟ Ο.Ε.», επί της οδού ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 86.
18 Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησία της εταιρείας ΧΑΜΠ ΟΕ.
19 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 41.
20 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023-Ν. Μπελιάς.
21 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Ε.Μπλάθρα.
22 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Α. Σταμελάκη
23 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Β. Φλώρου
24 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Α.Γ. Ελταχήρ
25 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Α. Μπίτη
26 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Ε. Χουρουζιδου
27 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Η. Γεωργιόπουλου
28 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Κ. Ηλία
29 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Μ. Δηλαβεράκη
30 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Ο. Τσοπανά
31 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Π. Κάτσινου
32 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Π. Μαστόρου
33 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Π. Πελεκάνου
34 Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Τ. Τάσσιου
35 «Επιχορήγηση ποσού 3.922,58 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του .»
36 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΓΟΥΔΕΛΗ)
37 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο(ΓΑΛΑΝΗΣ)
38 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο(ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ)
39 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)
40 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ)
41 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο(ΑΝΘΡΑΚΙΔΟΥ)
42 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο(ΚΑΚΟΥΡΗΣ)
43 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο(ΔΡΟΥΜΠΕΤΑΚΗΣ)
44 Διαγραφή από Χρηματικό ΚατάλογοΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ)
45 Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΥ)

• Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window