Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 55η                                                           Συνεδρίαση: 55η
Αρ.πρωτ. 34260/8-12-2023

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 55η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 12/12/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή μελέτης και έγκριση αναθέσεως εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τις διατάξειςάρθρου 32, παρ. 2γ, Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση άνευ προηγουμένης δημοσιεύσεως)· επίσης έγκριση της οικείας προσκλήσεως και ορισμός του οικείου γνωμοδοτικού οργάνου.
2. Αποδοχή της τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού προς διενέργεια προμηθείας υπό τίτλο: «Προμήθεια στηρίγματος πυροσβεστήρος οροφής μήκους 55 εκ.».
4. «Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών επίδοσης δικογράφων, εξωδίκων και λοιπών εγγράφων του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής σε δικαστικούς επιμελητές για το έτος 2023 »
5. « Ανάθεση προμήθειας αντλιών για το Γ’ ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας».
6. Έγκριση η μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο Νέος Προσωρινός Ανάδοχος (Σε συμμόρφωση της με αριθ.1600/23 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ) του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, της προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.
7. Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
8. Τροποποίηση της 326/05-12-2023 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής: «Έγκριση παραστατικών Δαπανών Παγίας Προκαταβολής έτους 2023.»
9. Υποβολή Λογαριασμού εσόδων-εξόδων την 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ,ΟΠΑΝ,ΚΕΜΙΠΟ).
10. Υποβολή Λογαριασμού εσόδων-εξόδων την 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ,ΟΠΑΝ,ΚΕΜΙΠΟ).
11. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 696.464,89€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -ΙΒ κατανομή έτους 2023».
12. «Κατανομή ποσού 191.106,81 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ ».
13. «Κατανομή ποσού 114.760,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window