Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 54η
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 54η
Αρ. πρωτ. 33910/6-12-2023

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΠΕΜΠΤΗ 7-12-2023 και ώρα 10.00π.μ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αξιολόγησης-ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ορισμός αναδόχου»
  2. «Προμήθεια αντλιών υδάτων για την κάλυψη των αναγκών του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέας Ιωνίας»
  3. «Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης»

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει διότι:
Α) πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και να μην χαθεί χρόνος περιμένοντας την επόμενη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι η ασφάλεια των οχημάτων λήγει στις 05/01/2024.
Β) είναι σοβαρός ο κίνδυνος πλημμύρας στα υπόγεια του κτηρίου, καθώς οι προηγούμενες αντλίες τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω φυσικής φθοράς.
Γ) λόγω απουσίας της κ. Δημάρχου η οποία ήταν ασθενής .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window