Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  4 /12/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 50η                                                                       Συνεδρίαση 50η
Αρ.πρωτ: 29640

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

       Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27-11-2020(ΦΕΚΒ΄5255) ΚΥΑ όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020,εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, την ΤΡΙΤΗ 8/12/2020 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    «Αποδοχή  της έκτακτης επιχορήγησης  του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 ,  του  Υπουργείου Εσωτερικών». 

Μοιραστείτε
Close Search Window