Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: 22/07/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                               ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 2350
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2102724761
ΦΑΞ : 2102790059
ΠΛΗΡΟΦΟΡ: Χ. ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014.
2. Την υπ. αριθ. 28/2021 πράξη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ Οικ. 14626/26-02-2021 για το προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021.
4. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>
5. Τη υπ΄αριθ. 2337/21-07-2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος και πάντως όχι μετά την 31-07-2022 της ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο:

Ένας (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Ψυχολόγου.
3. Προϋπηρεσία.
4. Βιογραφικό.
Θα συνεκτιμηθεί επίσης σχετική προϋπηρεσία ιδιαίτερα σε νήπια προσχολικής ηλικίας .

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (επισυνάπτεται στην παρούσα δημοσίευση) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στo koinkevrefo@gmail.com από 24 /07/2021 έως και 29/07/2021.
Πληροφορίες κα Χατζηδανιήλ Χρυσούλα και κα Τσιούστα Χριστίνα
Τηλ. 2102799967 & 2102724761.

 

ΑΙΤΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel