Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων»
Αρ. Μελέτης: 8 /2021
Κ.Α. 30.7413.0054
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:
73.448,67€ (συμπ.Φ.Π.Α)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ««Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων», με προ εκτιμώμενη αμοιβή 73.448,67€ (συμπ.Φ.Π.Α)
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
• 51.506,78€ για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) 8ετούς εμπειρίας και άνω και 7.726.02€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου https://neaionia.gr/. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132000439, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μάγδα Κόνιαρη.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 14/09/ 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ., αμέσως μετά την οποία θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι των διαγωνιζόμενων σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο Δημοτικό κατάστημα Νέας Ιωνίας, στη Δ/νση Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234.
5. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία, είτε: (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
στη Δ/νση Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο Πρωτόκολλο του Δήμου, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 της Διακήρυξης.
7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
9. Ο φάκελος της μελέτης και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ’ αρ. 232(ΑΔΑ: ΨΠΟΩΩΚΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Το αποτέλεσμα της διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Νέα Ιωνία, ………./2021
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μ. ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ

 

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ – σε μορφή pdf) πατήστε Εδώ

Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (σε μορφή pdf) πατήστε Εδώ

Για την Διακήρυξη (σε μορφή pdf) πατήστε Εδώ

Για το Έντυπο Οικονομικής Μελέτης (σε μορφή pdf) πατήστε Εδώ

Για την Τεχνική Έκθεση (σε μορφή pdf) πατήστε Εδώ

Για τον Φάκελο Έργου (σε μορφή pdf) πατήστε Εδώ

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window