Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νέα Ιωνία 17/9/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 40η                                                                   Συνεδρίαση 40η
Αρ. πρωτ.: 22044

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 21/9/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017».   (δείτε αναλυτικά εδώ)

2. Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού προς διενέργεια προμήθειας ακροκιβωτίων φανοστατών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

3. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε τρίτο της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων που υποβλήθηκαν στην εφαρμογή tetragonika.gr.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

4. Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ.21932/16-9-2021).

5. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», αναφορικά με την ετήσια προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.   (δείτε αναλυτικά εδώ)

6. «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο Προσωρινός Ανάδοχος στον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

7. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/16».   (δείτε αναλυτικά εδώ)

8. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβάλανε οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς στον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό αναφορικά με την ετήσια προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.215,12 ευρώ και Ανακήρυξη Οριστικών Αναδόχων.   (δείτε αναλυτικά εδώ)

9. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.   (δείτε αναλυτικά εδώ)

10. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2021 για το 2ο τρίμηνο, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

11. «Ψήφιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.».   (δείτε αναλυτικά εδώ)

12. «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικ. έτους 2021.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης που αφορά την πληρωμή προμήθειας ειδών για την αποφυγή του κορονοϊού για το οικονομικό έτος 2021.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window