Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νέα Ιωνία: 16-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 22η                                                                    Συνεδρίαση 22η
Αρ. πρωτ.: 21861

 

ΠΡΟΣ: Την Δήμαρχο Κα Θωμαΐδου Δέσποινα και
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5350) ΚΥΑ υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021, Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Δευτέρα 20-9-2021 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1.   5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.
 2.   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια.
 3.   Αποδοχή επιχορήγησης (Γ΄Δόση) Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4.   Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης ποσοστού 25% στο Ο.Τ Κ.Χ Γ 572 για την ιδιοκτησία με κ.α 010602.
 5.   Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση θέσης στάθμευσης ακινήτου.
 6.   Μετατόπιση περιπτέρου στην οδό Ανδριανουπόλεως έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 10( Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας).
 7.   Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο των οδών Μεσολογγίου και Ελευθερίου Βενιζέλου.
 8.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Αείλανθου που βρίσκεται επί της οδού Πτολεμαίων 11.
 9.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Γιούκα που βρίσκεται επί της οδού Δαβάκη 6.
 10.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιάς Λεύκας που βρίσκεται επί της οδού Δέρκων και Παναγούλη.
 11.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Κάλβου 15.
 12.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Μουριάς που βρίσκεται επί της οδού Πεύκων 1.
 13.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Κυκλάδων 4.
 14.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Λεύκας που βρίσκεται επί της πλατείας Μ. Φιλίντα.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window