Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νέα Ιωνία 21 -1-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 3η                                                        Συνεδρίαση 3η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 25/1/2022 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Α) Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των υποέργων με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Ιωνίας» και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με αρ. πρωτ. 12.143/29-11-2021 Πρόσκληση με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Β) Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Νέας Ιωνίας για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του εν λόγω Συμφώνου Συνεργασίας. Γ) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή της εν λόγω πρότασης και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.      Αναλυτικά

2. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας».    Αναλυτικά

3. Προγραμματισμός προσλήψεων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.    Αναλυτικά

4. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.    Αναλυτικά

5. «Εκτέλεση της με αρ. 19776/2018 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».    Αναλυτικά

6. «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19».    Αναλυτικά

7. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο (αρ.πρωτ.738-12/1/2022).    Αναλυτικά

8. Έγκριση του από 17-1-2022 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης, της μελέτης με αριθ.πρωτ.1070/17-1-2022, για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα δυο μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού η την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από τον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την με αριθ.πρωτ.13591/11-6-2021 Διακήρυξη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρου 32 του Ν.4412/2016) και καθορισμός όρων, της διαδικασίας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.536,52 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%.    Αναλυτικά

9. «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021».    Αναλυτικά

10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2021-2022».    Αναλυτικά

11. Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και ελέγχου υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και απόρριψη προσφοράς κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021».    Αναλυτικά

12. Εγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιστήριξη πρανών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου».     Αναλυτικά

13. Εγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αλέκου Παναγούλη και άλλες σποραδικές αποκαταστάσεις».    Αναλυτικά

14. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμονισή τους με τις διατάξεις Υ.Α 27934/2014».  Αναλυτικά

15. Γνωμοδότηση της διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απόκτηση χώρου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.    Αναλυτικά

16. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2021, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.      Αναλυτικά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window