Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία, 29 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 28489
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ            Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213. 2000456, 451, 459
Fax : 210. 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

 

Θέμα: «2η Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή εργασιών, συντήρησης και επισκευής των παρακάτω κλιματιστικών μονάδων (Split, Κασέτες οροφής, Ντουλάπα, Ψύκτης νερού, Καναλάτα, Fan Coil) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας».

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.22730/27-9-2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Κατασκευής έργων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε Απευθείας Ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών εργασιών, συντήρησης και επισκευής των παρακάτω κλιματιστικών μονάδων (Split, Κασέτες οροφής, Ντουλάπα, Ψύκτης νερού, Καναλάτα, Fan Coil) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας, εκτιμώμενης αξίας 36.902,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Παρασκευή 03-12-2021 και ώρα 14:30 μ.μ.

Η ανωτέρω οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνά ανά υπηρεσία τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α . Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει αποδεκτή.

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος πριν την Ανάθεση της Δημάρχου για την εκτέλεση της σύμβασης και μετά από δική μας ενημέρωση και πρόσκληση θα πρέπει να μας προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς ασφάλισης που υποχρεούται ο Οικ. Φορέας να καταβάλει εισφορές και Ασφαλιστική ενημερότητα από αυτούς.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με το Τμήμα Μελετών & Κατασκευής έργων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ. 213 2000476 (κος Κώστας Σερπάνος).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών & Κατασκευής έργων
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Για τη μελέτη δείτε αναλυτικά εδώ

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window