Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία: 5/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 24η                                                                 Έκτακτη Συνεδρίαση 24η
Αρ. πρωτ.: 23522

Προς: Την κ. Δήμαρχο

και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 24Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., και του επισυναπτόμενου εγγράφου του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021,Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 σήμερα Τρίτη 5-10-2021 και ώρα 18.00 (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr την πρόθεση συμμετοχής σας στην διά περιφοράς συνεδρίαση, και την ψήφο σας έως ώρα 20.00) για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

   «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός Προέδρου στο Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ)», σε αντικατάσταση αποθανόντος Ιωάννη Ιωάννου».

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε, λόγω Υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν στην λειτουργία του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ), Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window