Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία: 28-7-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:21η                                                            Έκτακτη 23η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 21626

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 23η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022) την Παρασκευή 28-7-2023 και ώρα 10,00 (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr ) την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση και την ψήφο σας έως 11,00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

   «Καθορισμός θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024»

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε λόγο ότι, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις προβλεπόμενες από την επισυναπτόμενη Υ.Α προθεσμίες προκειμένου το προσληφθέν από τους πίνακες προσωπικό να έχει ηδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του Διδακτικού Έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window