Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα Ιωνία 14-1-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                                   Συνεδρίαση 1η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 18/1/2022 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιποέδρου Οικονομικής Επιτροπής.    Αναλυτικά
2. Α) Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των υποέργων με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Ιωνίας» και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με αρ. πρωτ. 12.143/29-11-2021 Πρόσκληση με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Β) Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Νέας Ιωνίας για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του εν λόγω Συμφώνου Συνεργασίας. Γ) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή της εν λόγω πρότασης και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.    Αναλυτικά
3. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας».    Αναλυτικά
4. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/16».    Αναλυτικά
5. Προγραμματισμός προσλήψεων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.    Αναλυτικά
6. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.
7. «Εκτέλεση της με αρ. 19776/2018 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ».
8. «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19».  Αναλυτικά
9. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 738-12/1/2022).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window