Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία : 30 /4/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:17η                                                                  Συνεδρίαση 17η
Αρ.πρωτ: 9488

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με την υπ΄ αριθ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την ΤΡΙΤΗ 5/5/2020 και ώρα 14.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ετήσια προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας, έγκριση της αρ.πρωτ.5623/28-2-2020 σχετικής μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, εκτιμώμενης αξίας ποσού 40.042,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κατάρτιση όρων Διακήρυξης του Διαγωνισμού.   

Μοιραστείτε
Close Search Window