Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 13η                                                                                                      Συνεδρίαση: 13η

Αρ.πρωτ.

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 26/3/2024  και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις (3) μήνες έτους 2024 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική Κατασκήνωση.
2 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για την παροχή πάσης φύσεως γενικών υπηρεσιών  που αφορούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και απαιτούνται  ειδικές τεχνικές γνώσεις για την παραλαβή τους καθώς και γενικών υπηρεσιών  από ειδικούς συμβούλους για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
3 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων πάσης φύσεως υπηρεσιών, που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
4 Μερική τροποποίηση της 69/20-02-2024 πράξης της Δημοτικής Επιτροπής (συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2024).
5 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρώμης και ορισμός  ως υπολόγου  της υπαλλήλου κας Μπακογιάννη Χρυσούλας  για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής έκτακτων αναγκών για την ενημέρωση των πολιτών.
6 Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης.
7 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 «Λοιπός εξοπλισμός», συνολικού ύψους 2.389,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών & εξοπλισμό τηλεφωνικού κέντρου.
8 Διαγραφή προσαυξήσεων του κ. Φιλιππόπουλου.
9 Διαγραφή προσαυξήσεων  της κας Μπράβου.
10 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Κάβουκας.
11 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Βλογιαννίτης.
12 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μελέσσης.
13 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Αραμπατζής.
14 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Παντελίδου.
15 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαγούλας.
16 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Φανός.
17 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαβούσογλου.
18 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Παπαδόπουλος.
19 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Γεωργιάδης.

 

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MΑΝΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Αναπληρωματικά μέλη:

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window