Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας

Επαναληπτική Δημόσια Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Παραρτήματος παιδιών Προσχολικής ηλικίας του 7ου Νηπιαγωγείου Ν. Ιωνίας

ΚΕΒΡΕΦΟ: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας, τα οποία χρήζουν μεταφοράς εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος

Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης έτους 2020-2021

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Ετήσια Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2020-2021

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεως (μελάνια, toner και εκτυπωτικό χαρτί), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων και κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας

Close Search Window
el
enel