Επαναληπτική Δημόσια Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Παραρτήματος παιδιών Προσχολικής ηλικίας του 7ου Νηπιαγωγείου Ν. Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ... Διαβάστε περισσότερα → Επαναληπτική Δημόσια Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Παραρτήματος παιδιών Προσχολικής ηλικίας του 7ου Νηπιαγωγείου Ν. Ιωνίας

ΚΕΒΡΕΦΟ: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... Διαβάστε περισσότερα → ΚΕΒΡΕΦΟ: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το έτος 2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας, τα οποία χρήζουν μεταφοράς εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας, τα οποία χρήζουν μεταφοράς εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος

Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ... Διαβάστε περισσότερα → Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης <> έτους 2020-2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης έτους 2020-2021

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Ετήσια Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2020-2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

   ... Διαβάστε περισσότερα → Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Ετήσια Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2020-2021

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεως (μελάνια, toner και εκτυπωτικό χαρτί), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεως (μελάνια, toner και εκτυπωτικό χαρτί), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων και κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων και κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας

Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021

Close Search Window
el
enel