Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Ν. ΙΩΝΙΑ 20 /6/2017
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17822
                                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
             
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Με την αρ. πρ. 154/2017 Πράξη του το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την  «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ445 της περιοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας για επιβολή νέων όρων και περιορισμών δόμησης, τον χαρακτηρισμό τμήματος ως κοινοχρήστου».

Το διάγραμμα της ανωτέρω πρότασης τροποποίησης θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον 4ο όροφο στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μαζί με την παρούσα Ανακοίνωση για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημέρα της δεύτερης δημοσίευσης της Ανακοίνωσης του Δημάρχου στον τύπο.

Καλούνται λοιπόν όσοι έχουν αντιρρήσεις για την τροποποίηση αυτή όπως υποβάλλουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της Δημοσιεύσεως της παρούσης,  τις τυχόν Ενστάσεις τους στο Δήμο.  (Δημαρχείο Νέας Ιωνίας Αττικής,  Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου)  
    Η παρούσα να δημοσιευτεί:
Α) δια του τύπου σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο ημερήσιων εφημερίδων και να
     τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στα πλέον περίοπτα μέρη
     του Δήμου.
Β) Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window