Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΩΔΑΕΩΚΥ-ΑΕ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νέα Ιωνία 5/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 29903
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/8-10- 1997/τ.Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28-12-2009/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 σύμφωνα με τις οποίες η σύναψη σύμβασης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/23-7-2021).
4. Την υπ’ αρ. 5/25-1-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Νέας Ιωνίας, που αφορά στο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022.
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3838/17-2-2022 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. για σύναψη μίσθωσης έργου στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
6. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΚΡ./65/8923/ΣΧ.8138/20-6-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27-12-2006.
7. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 41365/23-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
8. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 79781/23-6-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.
9. Την υπ’ αρ. 298/2-8-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Νέας Ιωνίας, που αφορά στον καθορισμό ειδικότητας πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
10. Την υπ΄αριθ. 109513/12-10-2022 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην έγκριση σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου με την ειδικότητα ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής.

Ανακοινώνει

   Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικής Φροντίδας στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1. ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
2. ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
3. ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ)
1 Έως 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Συνοπτική περιγραφή έργου: Παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης των ηλικιωμένων μελών των Κ.Α.Π.Η. Ιατρική υποστήριξη όλων των μελών, παροχή ιατρικών οδηγιών, εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για παρακλινικές εξετάσεις και επισκέψεις κατ΄ οίκον όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Επιπλέον, σε περιπτώσεις που απαιτείται και κατόπιν εντολής του αρμόδιου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων του Δήμου (άρθ. 96 Ν.4483/17).
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Στα ιατρεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέας Ιωνίας που στεγάζονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας. Η παροχή των υπηρεσιών του Ιατρού θα αντιστοιχεί σε τέσσερα τετράωρα Ιατρεία το μήνα για κάθε ένα από τα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου μας.
Για τον έλεγχο των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων του Δήμου, ο τόπος και ο χρόνος θα καθορίζεται κάθε φορά με τη σχετική εντολή της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Συνολικό ετήσιο ποσό αμοιβής: 12.000 €

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Αργυρώς Γαλάτου (τηλ. επικοινωνίας : 2132000470)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr- Προκηρύξεις.

  Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή
5. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
6. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
7. Απαραίτητη βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

   Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης θα ζητηθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/23-7-2021).

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

 

Πατήστε εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟ

Μοιραστείτε
Close Search Window