Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νέα Ιωνία, 8/8/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 23126
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ Ν. 4483/2017

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/Α’) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου Νέας Ιωνίας, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από κάθε είδος, τέλος, πρόστιμο κλπ που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 30/11/2017 καθώς και αυτές που θα έχουν βεβαιωθεί έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου (από 31/7/2017).

Η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει:
α) είτε με εφάπαξ καταβολή ολόκληρης της αρχικής βασικής οφειλής με ταυτόχρονη ολική απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
β) είτε για την τμηματική καταβολή τους σε μέχρι εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, σε συνάρτηση με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και του αριθμού των δόσεων, με ανάλογη απαλλαγή ποσοστού 50% έως 100% από τις προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι 30/11/2017.
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είκοσι (20) ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ στο Δήμο με όλα τα πρόσφορα μέσα  (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης:

Μοιραστείτε
Close Search Window