Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                                  ΑΔΑ: 6Δ7ΩΩΚΥ-Ι26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία, 7- 7-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 16090
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. 16087/7-7-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων,
για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος»

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 2 ΜΉΝΕΣ 10

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/18.09.2020 τεύχος Β’) “Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19. του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf), απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά. (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf).
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr → Η ΠΟΛΗ→ Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr Η ΠΟΛΗ → Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες από
9/7/2021 έως και την 15/7/2021.

 

Νέα Ιωνία, 7/7/2021

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την Ανακοίνωση Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου αναλυτικά Εδώ.

Για το Έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση δείτε Εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση 2μηνης Απασχόλησης δείτε Εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα δείτε Εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window