Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 

 ΣΟΧ 2/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών
Αριθμός Θέσεων Απαιτούμενα Προσόντα
1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυσικοθεραπευτών
Αριθμός Θέσεων Απαιτούμενα Προσόντα
1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή, γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά,η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Οικογενειακών Βοηθών
Αριθμός Θέσεων Απαιτούμενα Προσόντα
1 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστών Εσωτερικών Χώρων
Αριθμός Θέσεων Απαιτούμενα Προσόντα
1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημέρες και αρχίζει στις 2/11/2021 και λήγει στις 11/11/2021.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2021  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2 2021 (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 8μηνης Απασχόλησης  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Παράκληση (αν είναι εφικτό) η αίτησή σας με τα συνημμένα δικαιολογητικά να αποσταλούν σε ενιαίο αρχείο PDF για την διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας

Μοιραστείτε
Close Search Window