Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459, 557
Fax : 210 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(Ανάρτηση στον επίσημο Ιστότοπο του Δήμου)

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας.
Σχετ.: Η αριθ. 3α/2022 με αριθ. πρωτ.3335/7-2-2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.880,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο την οικονομική προσφορά σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία της επιχείρησής σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Πέμπτη 9-3-2023 και ώρα 14:00.
Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς ασφάλισης που υποχρεούται ο Οικ. Φορέας να καταβάλει εισφορές και Ασφαλιστική ενημερότητα από αυτούς.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Πατήστε εδώ για την ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window