Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

       
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νέα Ιωνία   16-9-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                Αρ. πρωτ:   26157
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40
Τ. Κ. 142-34
Τηλ.: 2132000429
FAX: 2102714090
email: merimna@neaionia.gr
Πληροφορίες : Καραφυλλή Μαρία

Θέμα:  Πρόσκληση για συμμετοχή στην
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»
      Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018), ο Δήμος Νέας Ιωνίας θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
 •     Τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
 •     Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
 •     Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
 •     Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
 •     Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
 •     Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς
 •     Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
 •     Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
 •     Δημότες και δημότισσες του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, μετά από κλήρωση.

Στα πλαίσια αυτά καλούνται:

 1. Οι φορείς να προτείνουν με αίτησή τους τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωματιικό). Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email: merimna@neaionia.gr ή να κατατεθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Αγίου Γεωργίου 40)
 2. Οι δημότες που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και επιθυμούν να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο των δημοτών -που θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό –  να αποστείλουν   αίτηση ηλεκτρονικά στο email: merimna@neaionia.gr ή να την καταθέσουν  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. (Αγίου Γεωργίου 40)
       Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία φορέα ή ονοματεπώνυμο δημότη, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window