Προσκλήσεις ΕΔ|

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία 17/1/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αρ. πρωτ:   1862                                                     

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40                                                        
Τ. Κ. 142-34                                                                                     
Τηλ.: 2132000516
FAX: 210-2714090
Πληροφορίες : κ. Κ. Χατζηπαυλή                                

 

Θέμα:   Πρόσκληση για συμμετοχή στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

 

Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) άρθρο 76 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θεσμοθετείται στον δήμο μας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Στην Επιτροπή αυτή, η οποία είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

• Τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
• Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
• Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
• Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
• Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
• Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς
• Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
• Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
• Δημότες

Παρακαλούνται όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως την επιθυμία τους το αργότερο μέχρι 30/1/2013.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

    
 

Μοιραστείτε
Close Search Window