Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα Ιωνία   25-5-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. πρωτ:  14085                                                
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                                                 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40                                                        
Τ. Κ. 142-34                                                                                     
Τηλ.: 2132000429
FAX: 210-2714090
email: mkaraf@neaionia.gr
Πληροφορίες : Καραφυλλή Μαρία                                

Θέμα:      Πρόσκληση για συμμετοχή στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) άρθρο 76 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θεσμοθετήθηκε  στον δήμο μας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
•    Τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
•    Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
•    Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
•    Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
•    Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
•    Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς
•    Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
•    Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
•    Δημότες (ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση)

Με την υπ΄ αριθ. 10506/26-4-2017 Πρόσκληση, καλέσαμε όλους τους ανωτέρω φορείς που σχετίζονται με το Δήμο μας, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους,  με σκοπό να συγκροτηθεί εκ νέου η ανωτέρω Επιτροπή για τη διετία 2017-2019.
Επειδή μέχρι σήμερα, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλεται σχετική αίτηση για συμμετοχή στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου  μέχρι 9/6/2017 ή να αποστείλετε email στο merimna@neaionia.gr.
Επίσης, παρακαλούμε στο αίτημά σας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους του φορέα σας, που επιθυμείτε να συμμετέχουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window