Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

22PROC010165717 2022-03-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα Ιωνία, 8/03/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 5421
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459
Fax : 210 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

(Ανάρτηση στον επίσημο
Ιστότοπο του Δήμου)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» που συλλέγονται στα όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, για την ετήσια παροχή υπηρεσιών «εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» που συλλέγονται στα όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ.3665/16-2-2022 μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει αποδεκτή.

   Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 – Νέα Ιωνία ή να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας και της σχετικής μελέτης, βάση της οποίας σας έγινε η πρόσκληση, έως και την Δευτέρα, 14/03/2022 και ώρα 14:00 μμ.
Με την υποβολή της προσφοράς καλείσθε να προσκομίσετε και τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς ασφάλισης που υποχρεούται ο Οικ. Φορέας να καταβάλει εισφορές και Ασφαλιστική ενημερότητα από αυτούς.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος: τηλ. 210 2756000 ( Κ. Κατσορίδα Ανδρέα).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριστείδης Χατζησαββίδης

 

Πατήστε εδώ για την ΜΕΛΕΤΗ

Πατήστε εδώ για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Κοινοποίηση:
Γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

Μοιραστείτε
Close Search Window