Ανακοινώσεις|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία: 29-04-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ.Πρωτ. : 9483

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Ταχ.Δ/νση : Ομορφοκκλησιάς & Ολυμπίας

Ταχ.Κωδ : 14233

Πληροφορίες : κ.Ευσταθιάδου Κατερίνα

Τηλ : 2102756000 (117)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Για την κατάρτιση Μητρώου Επιχειρήσεων Διατροφής για την περίοδο 2020 -2021 ως μέτρο προστασίας της ζωής ή της υγείας των πληγέντων πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη φυσική καταστροφή.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχοντας υπ’ όψιν :

1.        Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.       Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/Β’/20-12-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/Β’/29-2-2016 και ΦΕΚ 3539/Β’/10-10-2017)

3.       Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών (ΑΔΑ : 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ αρ.πρωτ.717/30-01-2020)

4.       Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04 αρ.πρωτ.8794/06-12-2019)

5.       Το υπ΄αριθμ, 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2), με θέμα «Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας»

6.       Τα Σχέδια Δράσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί αντιμετώπισης Πλημμυρικών φαινομένων, Χιονοπτώσεων, Σεισμών και Δασικών Πυρκαγιών

7.       Την υπ’ αριθμ. Πράξη 37/25-02-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης (ΑΔΑ 64ΤΟΩΚΥ-ΦΡ1)

 

προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου επιχειρήσεων διατροφής, οι οποίες θα αναλάβουν αντιστοίχως να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των δημοτών σε πόσιμο νερό και πρόχειρη διατροφή για την περίοδο 2020-2021 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Σε περίπτωση που επέλθει μια φυσική καταστροφή οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν πρόχειρο φαγητό από πρώτες ύλες άριστης ποιότητας με τη διάθεση του σχετικού εξοπλισμού που απαιτείται προς τούτο φροντίζοντας παράλληλα για τη μεταφορά τους στον τόπο εστίασης. Για το λόγο αυτό η επιλογή τους από το μητρώο για να επέμβουν κατά τη διάρκεια του συμβάντος θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι εν λόγω επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση του μητρώου και τα οποία αφορούν το είδος του πρόχειρου φαγητού, που μπορούν να διαθέσουν, καθώς και την ποσότητά του.

ΚΑΛΕΙ

τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνα 2132000451,456,459, Αγίου Γεωργίου 40, ΤΚ 14234, καθημερινά μέχρι τις 29-5-2020 και ώρες 9.00-15.00, δακτυλογραφούμενη αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και fax.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την αίτηση :

1.         Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης Διατροφής

2.         Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι :

Δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.

Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

3.         Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του συμμετέχοντος από την οποία θα προκύπτει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω :

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.         Οι Επιχειρήσεις Διατροφής οφείλουν να δηλώσουν τις ποσότητες και το είδος πρόχειρου φαγητού που μπορούν να διαθέσουν, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν.

2.         Η επιλογή των Επιχειρήσεων Διατροφής κατά τη διάρκεια των συμβάντων θα γίνεται συνεκτιμώντας τον αριθμό των δημοτών, των οποίων οι διατροφικές ανάγκες απαιτείται να καλυφθούν, τις ποσότητες που μπορεί να διαθέσει η κάθε εταιρεία και τον χρόνο εντός του οποίου μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τότε που θα κληθούν προς τούτο.

3.         Τεχνικές προδιαγραφές τροφίμων

Όλα τα τρόφιμα και οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζεται το πρόχειρο φαγητό θα είναι άριστης (Α’) ποιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς επίσης και των λοιπών υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.

Επιπλέον δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετα συστατικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

4.         Απαραίτητες προϋποθέσεις

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει το πρόχειρο φαγητό στην ώρα που θα καθοριστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στον εξοπλισμό, στην προετοιμασία, παρασκευή και φύλαξη σε όλα τα στάδια μεταφοράς και παράδοσης του πρόχειρου φαγητού  σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

5.         Παράδοση παραλαβή

Η ποιοτική και η ποσοτική παραλαβή του πρόχειρου φαγητού θα γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτείται από υπαλλήλους του Δήμου Νέας Ιωνίας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει δελτίο αποστολής, που θα συνοδεύει το πρόχειρο φαγητό και στο οποίο θα χαρακτηρίζεται ακριβώς το είδος, η ποιότητα και η αξία αυτού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι κάποιο είδος δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζει κάποιο εμφανές πρόβλημα (π.χ αλλοίωση, δυσοσμία κλπ) ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του.

6.         Τιμές

Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, ανά τεμάχιο θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

Οι τιμές θα δίνονται με κρατήσεις υπέρ τρίτων χωρίς Φ.Π.Α και θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις %, στο οποίο υπάγονται τα προς προμήθεια είδη.

Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι τα ακόλουθα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

Τιμή με Φ.Π.Α

ΝΕΡΟ  500ML

0,12

13%

0,14

ΝΕΡΟ 12Χ500ML

1,49

13%

1,68

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΟΣΤ ΟΛ.ΓΑΛΟΠ.-ΤΥΡΙ 120ΓΡ

0,88

13%

1,00

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΦΡΑΤΖ ΓΑΛΟΠ ΕΝΤΑΜ ΜΑΓΙΟΝ.165ΓΡ

1,22

13%

1,38

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Μοιραστείτε
Close Search Window