Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας , μετά από την υπ΄αρίθμ. 135/2011 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με δυναμικό προσωπικό εθελοντικής προσφοράς, Ομαδαρχών και Κοινοταρχών , οι οποίοι θα απασχοληθούν για τέσσερις ( 4 ) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών ( 13 ) ημερών για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για χρονικό διάστημα από 20/6/2011 έως 15/8/2011:

Έξι (6) Κοινοτάρχες , για καθεμία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους
Τρεις (3) Κοινοτάρχες , για την 4η περίοδο
Είκοσι πέντε (25) Ομαδάρχες , για κάθε μία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους

 Οι  ομαδάρχες πρέπει:

1. να είναι από 16 έως 24 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. να έχουν προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία.

Προτάσσονται κατά σειρά:  
i) Φοιτητές ή Σπουδαστές δημότες ή κάτοικοι της Νέας Ιωνίας
ii) Φοιτητές ή Σπουδαστές  μη δημότες ή μη κάτοικοι της Νέας Ιωνίας
iii) Μαθητές δημότες ή κάτοικοι της Νέας Ιωνίας

Οι κοινοτάρχες πρέπει:

1. να είναι από 18 έως 28 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. να έχουν κατασκηνωτική εμπειρία ως κοινοτάρχες ή ομαδάρχες.

Προτάσσονται κατά σειρά:
i) Φοιτητές ή Σπουδαστές  δημότες ή κάτοικοι  της Νέας Ιωνίας
ii) Φοιτητές ή Σπουδαστές  μη δημότες ή μη κάτοικοι της Νέας Ιωνίας
iii) Απόφοιτοι λοιπών σχολών ή μαθητές δημότες ή κάτοικοι της Νέας Ιωνίας
 
Οι κοινοτάρχες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής:

1. Έντυπο αίτησης ( διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα ).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.
4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για τους κατοίκους ή άλλο που να αποδεικνύει το τόπο διαμονής .
5. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκηνώσεις Δημοσίου, Ιδιωτικού ή μη Κερδοσκοπικού φορέα.
6. Για τους Κοινοτάρχες επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ( για ενήλικες υποψήφιους ) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση ( κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας η οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας  ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα  για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε,  γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης,  στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά:

Οι κοινοτάρχες και ομαδάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το πιστοποιητικό υγείας που δίνεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικογενειακό τους  Ιατρό.
Επιπλέον οι επιλεγμένοι Ομαδάρχες – Κοινοτάρχες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης « ΙΡΙΔΑ »(Δ/νση : Πριγκηπονησσων   4 Νέα Ιωνία ) στις παρακάτω ημερομηνίες :

14/06/11έως 15/06/11 ώρες 17.00 έως 20.00 μ.μ. για την 1η περίοδο,
27/06/11 έως 28/06/11 ώρες 17.00 έως 20.00 μ.μ. για την 2η περίοδο,
30/06/11 έως 01/07/11 ώρες 17.00 έως 20.00 μ.μ. για την 3η περίοδο
,

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου .

Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι η δε αποζημίωσή τους , για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές , θα καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών  ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.

Τέλος , η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 02/06/11 έως 10/06/11.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window