Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία 29/10/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. Πρωτ.  38224                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση:Αγ.Γεωργίου 40
Ταχ. Κωδ. : 14234 Ν. Ιωνία
 Πληροφ.:Α. Στάθης
Τηλ.:2132000459
FAX: 210-2776131

                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                 Για Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
                                                                             

           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
             
           Ανακοινώνει ότι πρόκειται  να προβεί στον ορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Νόμος 3463/2006-114 Α΄) του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Παραρτήματος ) του Δήμου για την χρήση 2009, με ελάχιστο χρόνο διαχειριστικού ελέγχου 308 ελεγκτικές ώρες και αμοιβή προϋπολογισθείσας δαπάνης 15000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
          Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που ο χρόνος του διαχειριστικού ελέγχου θα είναι κατώτερος του προαναφερθέντος ελαχίστου χρόνου, που έχει οριστεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ.

         Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,με συνημμένη σε σφραγισμένο φάκελλο της οικονομικής προσφοράς, μπορούν να καταθέτουν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Δήμο ( Αγ. Γεωργίου 40 Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, γραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτικών Εταιρειών ή Κοινοπραξιών, που έχουν πείρα στο αντικείμενο του θέματος και εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, μέχρι και τις 9/11/2009.
        Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(Αρμόδιος υπάλληλος κος Αντώνης Στάθης τηλ: 2132000459).
  

                                             

                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                  ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

                                                         
 

                                                                     
 

Μοιραστείτε
Close Search Window