Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Καταχωριστέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Νέα Ιωνία, 5 Ιουλίου 2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ             Αρ. Πρωτ.: 16577
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 213 2000459, 456, 451
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, «κάτω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 115.123,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 163772.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη αυτής στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον τοπικό τύπο. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.
Κωδικοί CPV: 39830000-9: «Προϊόντα καθαρισμού» & 19640000-4: «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων».
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η Πέμπτη, 07/07/2022 και ώρα 20:00 μ.μ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 28/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. (η οποία αποτελεί και την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού).
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί τέσσερεις [4] εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Τετάρτη, 03/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα επτά [7] μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται αποδεκτές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ ή/και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο [2] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ συμμετοχής, ήτοι ποσού ύψους 731,00 ευρώ (για το ΤΜΗΜΑ 4), ποσού ύψους 1.149,00 ευρώ (για το ΤΜΗΜΑ 5). Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ, το αναλογούν ποσό ανέρχεται στα 1.880,00 ευρώ. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Για πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Νέας Ιωνίας, [τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.2000459, 456, 451 & e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι: κος Ν. Τζες, κος Σ. Προβίδας].

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
Εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
Εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ»

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Για την Μελέτη (.pdf) δείτε αναλυτικά εδώ

Για την Διακήρυξη (.pdf) δείτε αναλυτικά εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window