Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία, 12 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.: 27240
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες : Ρ. Σταθακοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459, 556, 557
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θέμα: Προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έτος 2021.

 

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2021 (CPV: 34352000-9 και 34351100-3). Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.110,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (5.786,40 ευρώ), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 29.896,40 ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. πρωτ. 26354/04-11-2021 μελέτη, αρμοδίως συνταχθείσα από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Κριτήριο ανάδειξης αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας ελαστικών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118.
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016, παρακαλείσθε, ως συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, να καταθέσετε τις οικονομικές σας προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολικά προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, εκτός από την Οικονομική Προσφορά (η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου), μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι:
α) τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 «περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας», και
β) αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 26354/04-11-2021 μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier κλπ) στη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 – Νέα Ιωνία ή να κατατίθενται με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο με διαβιβαστικό σημείωμα που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρείας και της σχετικής μελέτης, έως και την Πέμπτη, 18/11/2021 και ώρα 14:30.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου* ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 [στην οποία ο οικονομικός φορέας (φυσικό πρόσωπο) θα δηλώνει ότι: «δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016». Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του, κατά περίπτωση, νομίμου εκπροσώπου** του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή αυτού].
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους Διαχειριστές, (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και (δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
*Το ανωτέρω δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
**Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα***
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα***
***Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους, ή εάν δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών (3) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (πιστοποιητικό ΓΕΜΗ – ΦΕΚ σύστασης).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) στο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων: τηλ. 210 2756000 (κ. Ι. Μακρίδης και κα Χ. Αναστασοπούλου).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): neaionia.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριστείδης Χατζησαββίδης

Εσωτερική Διανομή:
• Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
• Γενική Γραμματέα
• Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας
• Αντιδήμαρχο Οικονομικών
• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
• Διεύθυνση Περιβάλλοντος
• Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
• Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μελέτη για την προμήθεια ελαστικών για το έτος 2021  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών ΑΔΑΜ  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel