Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΚΟΗ-ΣΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                    Νέα Ιωνία 19/3/13
Ν.Π.Δ.Δ.                                                                 Αρ. Πρωτ. 09
Αγίου Γεωργίου 40
Τ.Κ.  142 34
Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 210 2716605
Πληρ.: Γ. Σιδηρόπουλος
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ( ΦΑΞ)  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

O Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη:
Α) την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Β) την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
Γ) το άρθρο 5 του Νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
Δ) την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
Ε) το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει
ΣΤ) τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Ζ) την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
Η) την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
Θ) την με αριθμ 6/7-2-13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.
Ι) την κατεπείγουσα ανάγκη της συντήρησης των φωτοαντιγραφικών – εκτυπωτικών συσκευών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών (φαξ) των σχολείων αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

1. Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ
α) για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών  μηχανημάτων-ανα παραγόμενο αντίγραφο για τα μηχανήματα τα οποία διαθέτουν μετρητή αντιγράφων
β)ετήσιο κόστος συντήρησης για τα μηχανήματα τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με μετρητή αντιγράφων
γ)ετήσιο κόστος συντήρησης εκτυπωτών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (φαξ)
για όλα τα σχολεία αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής διάρκειας μέχρι 30/06/2015.

Για τα φωτοτυπικά μηχανήματα που θα προκύψει μετά τον έλεγχο ότι η συντήρηση τους είναι ασύμφορη η Σχολική Επιτροπή ζητά τιμή προσφοράς για την εκμίσθωση φωτοτυπικού μηχανήματος επαρκές για την εξυπηρέτηση των αναγκών του σχολείου τα οποία μετά το πέρας της σύμβασης θα επιστραφούν στον εκμισθωτή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (

Μοιραστείτε
Close Search Window