Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                             Νέα Ιωνία   11/3/2020
              ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                               
   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                
                        Ν.Π.Δ.Δ.                                                                            Αρ. Πρωτ.:  58
      Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
                Νέα Ιωνία Αττικής
                Τηλ.: 213 2000 462

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                                                                 

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη :
  1.  Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
  2.  Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
  3.  Την υπ. Αριθμ. 14/2020 Πράξη  Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης  μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού  1.984  ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
  •  Μειοδοτική Δημοπρασία για την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μονάδων των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της 14/2020 Πράξης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της  16/2020 μελέτης του Τμήματος  Παιδείας.
Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18ην Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.30 μ.μ. στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος
Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
  •  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
  •  Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.  Η  αμοιβή που θα προκύψει από την εργασία που θα προσφερθεί, θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
  •  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
  •  Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ   18/3/2020

                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Αγγελική Δούκα

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window