Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ: Ψ43ΞΩΚΥ-5ΑΓ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    27/10/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  Α.Π 30015 ΕΞ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Ε. Τσαμάκη & Ν. Τζες
Τηλέφ. : 2132000456, 459, 557
E-mail :procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

   Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, «κάτω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας: «Ετήσια Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου Νέας Ιωνίας (CPV:66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 71.460,00€ ευρώ (61.460,00€ + 10.000,00 δικαίωμα προαίρεσης), (αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 30014/27-10-2023)

   Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 248210

   Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 14/11/2023 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ένα [1] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα προαίρεσης και ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (614,60€). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη Διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται (καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Νέας Ιωνίας [τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132000456, 459, 557 & e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι: Έλλη Τσαμάκη/ Ν. Τζες].

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

 

 

Πατήστε εδώ για:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

espd-request-v2 (XML)

espd-request-v2 (PDF)

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

Μοιραστείτε
Close Search Window