Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 52, 53, 54, 55, και 56 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-2012), όπως ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄89) όπως ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2024 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 50/τ.Α’/6-4-2024).
  5. Της παρ.1 του αρθ.23 του Ν.4023/2011 (ΦΕΚ22/Ά)
  6. Την υπ’ αριθμ. 37751/24/04/2024 Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανακηρυχθέντων συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.
  7. Την υπ’ αριθμ. 1/24-4-2024 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024
  8. Την υπ’ αριθμ. 598845/19-05-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της Β1΄ Εκλογικής Περιφέρειας Βορείου Τομέα Αθηνών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

   Για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 ανακηρύχθηκαν, με την υπ’αριθμ. 37751/24-4-2024 προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών, οι παρακάτω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια.

Δείτε εδώ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window