Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
Ν. ΙΩΝΙΑ    16/  9 / 2009
Αρ.Πρωτ :32476
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ 
 ΤΙΤΛΟΣ    31372/2009  ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

« Εργασίες  υποστήριξης στη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, της κοστολόγησης των δραστηριοτήτων του Δήμου και της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής».
 
   

        
                                          
  
ΠΡΟΣ : ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : 1)  ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
                                                     2 )  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   Fax : 210 – 5236927

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με προσφαιρόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%) στο τιμολόγιο των εργασιών, για τις «Εργασίες  υποστήριξης στη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, της κοστολόγησης των δραστηριοτήτων του Δήμου και της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 1ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών  επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 40, στην Νέα Ιωνία την 25/9/2009, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10.00΄ π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών απο την επιτροπή, η 11.00΄π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία στην υποστήριξη σύνταξης ετήσιου προγράμματος δράσης, της κοστολόγησης των δραστηριοτήτων του Δήμου και της τήρησης της αναλυτικής λογιστικής δημοσίων οργανισμών δεόντως αποδεδειγμένη.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επι ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των 2.000,00 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.Ως εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνονται επίσης δεκτά και τα έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α. Στάθης  Τηλ.210-2790115 Εσωτ.459   και  FAX 210-2776131 

                  
                                   

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window