Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νέα Ιωνία, 23 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. Πρωτ.: 28056
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Ελ. Τσαμάκη
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
(Ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: Παροχή ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και κειμένου Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.25611/29-10-2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας.

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή ετήσιας άδειας χρήσης εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας και κειμένου Adobe CC Creative Cloud for Teams All Apps (Include Adobe Acrobat Pro Windows, Photoshop CC & Illustrator) για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, εκτιμωμένης αξίας 967,74 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.200,00€, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προσδιορίζονται στη σχετική μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (την οποία επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρο 118 του ν.4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω σας καλούμε να καταθέσετε τις οικονομικές σας προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολικά προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, εκτός από την Οικονομική Προσφορά (η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου) και μια (1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι:
α) τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 «περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας», και
β) αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 25611/29-10-2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω, οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier κλπ) στη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 – Νέα Ιωνία ή να κατατίθενται με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο με διαβιβαστικό σημείωμα που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρείας και της σχετικής μελέτης, έως και τη Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 14:30.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 11 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής: Τηλ. 2132000494/427 (κος Πασχαλίδης/κος Σταθόπουλος).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Για τη μελέτη δείτε αναλυτικά εδώ

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μοιραστείτε
Close Search Window