Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ν. Ιωνία   28/7/2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμ. Απόφασης: 327
Αριθ. Πρωτ:22180

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την παραίτηση της κ. Ναυπλιώτη Ισμήνης  από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου  της Δημοτικής Παράταξης,  « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμό 22024/27.07.2015

2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την παραίτηση της  Δημοτικής  Συμβούλου κ. Ναυπλιώτη Ισμήνης του Ιωάννη , από  τη θέση της  Δημοτικής  Συμβούλου της Δημοτικής Παράταξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
3. Ενδιαφερόμενη Δημοτική Σύμβουλο
 

Μοιραστείτε
Close Search Window