Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                          
                                                                                                                          
                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα  Ιωνία  8/5/2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμ. Απόφασης: 164
Αριθ. Πρωτ: 11704

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περιπτ. ι΄της παρ. 1 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.6.2011 τεύχος Α΄).
2.    Το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3.    Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων  δράσεων των Υπηρεσιών του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
           
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ   Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας ασκώντας την εποπτεία και τον συντονισμό εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
Επίσης, εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου των Βεβαιώσεων Μόνιμης Κατοικίας.
Η θητεία του ανωτέρω λήγει την  31/8/2019.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.        
                                                                      

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΚΟΙΝ: 
– Γραφείο Δημάρχου
– Γρ. Γεν. Γραμματέα
-Αντιδημάρχους  Ν. Ιωνίας
– Δ/νσεις και Τμήματα
  – Οριζόμενο  Δημοτ. Σύμβουλο

Μοιραστείτε
Close Search Window