Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: 6ΣΖΨΩΚΥ-4Δ0      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                                     ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 4-8-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.19472
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ως το τέλος του έτους 2023, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 221.084,60 €
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό κωδικούς 31681410-0, 34991000-0-2, 39298500-2, 31700000-3.

   Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

A΄ Τμήμα – Φωτιστικά υπαίθριων χώρων
Β΄ Τμήμα – Ηλεκτρολογικό υλικό
Γ΄ Τμήμα – Λαμπτήρες
Δ΄ Τμήμα – Φωτεινός διάκοσμος
Ε΄ Τμήμα – Ηλεκτρονικό υλικό

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Αρ.συστ.169424).

   Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05-09-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας θα είναι στο 2%, υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος η του συνόλου των τμημάτων που θα συμμετέχουν, με τη σχετική στρογγυλοποίηση.

   Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Τμήμα Ποσό εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής
Α 640,00 €
B 755,00 €
Γ 1.280,00 €
Δ 1.055,00 €
E 697,00 €

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής: (βάσει του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).
Προσφορές υποβάλλονται για ένα η περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα, όπως περιγράφονται παραπάνω και αναλυτικά στην με αριθ. πρωτ.10339/10-5-2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

   Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Λάμπρος Πολύζος, τηλ.: 213 2000557).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Ε.Ε.Σ (pdf)

ESPD (xml)

Μοιραστείτε
Close Search Window