Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου,
142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090
Νέα Ιωνία,  19.7.2012 

Αρ. Πρωτ/λλου: 26505

 

                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα:  Κλήρωση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάληψη της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης – υπηρεσίες τεχνικού / ενεργειακού συμβούλου – έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», προϋπολογισμού 42.261,93 €.
Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διενεργείας διαγωνισμού και αξιολογήσεως προσφορών για την ανάληψη της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), το οποίο επιγράφεται «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την  αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

4) Την παράγραφο 1 άρθρου 83 Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και την υπ’ αρ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1291), βάσει των οποίων α΄ επιτρέπεται η ανάθεση των εν θέματι υπηρεσιών με πρόχειρο διαγωνισμό (συνοπτική διαδικασία) και β΄ ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή.
ανακοινούμε ότι την Τρίτη 24.7.2012 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον α΄ όροφο του Δημαρχείου, η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.

Η κλήρωση θα διεξαχθή σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπ’ αρ. (3) σχετικής διατάξεως.

Η παρούσα να αναρτηθή στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής

Εσωτερική Διανομή: Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Φάκελος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ/Υποέργο 8» 
γ) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 
δ) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημήτριος Αθανασίου
ε) Χρονολογικό Αρχείο
 

Μοιραστείτε
Close Search Window